Πολιτική Διαχείρισης & Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων

Έχετε να αναφέρετε κάποια συμπεριφορά, η οποία σας δυσαρέστησε κατά τη συναλλαγή σας με την AUTOMOTIVO; Υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι δεν κάναμε σωστά; Προβληματίζεστε αν θα πρέπει να αποκαλύψετε αυτή την πληροφορία;
Σε περίπτωση, που δεν ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας επιδίωξή μας είναι η ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση κάθε παραπόνου σας με γνώμονα την καλή πίστη.

 

Η AUTOMOTIVO AEBE καθημερινά φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχει στους πελάτες της. Η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων είναι εξαιρετικά σημαντική για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Για την AUTOMOTIVO αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο η ενημέρωση από τους πελάτες της για τυχόν προβλήματα. Για τη φιλοσοφία της εταιρείας, κάθε πρόβλημα που αναφέρεται από τους πελάτες, είναι η αφορμή για τον εντοπισμό αδυναμιών στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.

Γι’ αυτό το λόγο η AUTOMOTIVO, πρωτοπόρος στο χώρο του αυτοκινήτου, καθιερώνει ολοκληρωμένη  Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με τον τρόπο που θα παραλαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα παράπονα που αποστέλλονται από τους πελάτες.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής διασφαλίζει ότι τα παράπονα που υποβάλλονται θα τύχουν δίκαιης και γρήγορης διεκπεραίωσης με αποτελεσματικότητα και εμπιστευτικότητα.

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων

Η AUTOMOTIVO μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων δεσμεύεται ότι η διαχείριση των παραπόνων θα είναι άμεση και δίκαιη διασφαλίζοντας ότι:

  • Κάθε παράπονο που θα υποβάλετε στην AUTOMOTIVO θα μελετηθεί σε βάθος.
  • Θα είναι δίκαιη προς εσάς και προς οποιοδήποτε άτομο του Προσωπικού μας/ Ανθρώπινο Δυναμικό στο οποίο πιθανόν να γίνεται αναφορά στο παράπονο.
  • Θα τηρείται πάντα η προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό Νόμο (ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001).
  • Τα παράπονα θα καταγράφονται και θα αναλύονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβληματικών διαδικασιών και πρακτικών και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων παραλείψεων.
  • Το Προσωπικό της AUTOMOTIVO θα εκπαιδεύεται συνεχώς και θα έχει άμεση πρόσβαση στην πολιτική διαχείρισης των παραπόνων, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματική διαχείριση τους.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό αναγνωρίζουν το δικαίωμα σας για υποβολή παραπόνου και είναι προσηλωμένοι στο στόχο για δίκαιη και αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων που πιθανόν να προκύπτουν από τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων και τη Διάρκεια Διεκπεραίωσης εδώ